ReadyPlanet.com
dot dot
dot


  [Help]
dot
เว็บบอร์ด
dot
dot


แบบสำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ www.yuwaprasart.com

มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจปานกลาง
มีความพึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
การศึกษาการใช้การเล่นบำบัดต่อพัฒนาการด้านสังคมและภาษาของเด็กออทิสติก โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

 แบบงานวิจัย เพื่อนำเข้าคลังความรู้

 

 

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

 

 

ชื่องานวิจัย

                การศึกษาการใช้การเล่นบำบัดต่อพัฒนาการด้านสังคมและภาษาของเด็กออทิสติก

                โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
 

ชื่อผู้แต่ง

                นางสาว วิมล เนติวิธวรกุล  พยาบาลวิชาชีพ 6 โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ์

                รศ.ดร. จินตนา ยูนิพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่จัดทำ พ.ศ. 2550

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางสาธารณสุข ที่ดูแลเด็กออทิสติก

 

บทคัดย่อ(ภาษาไทย)

 

วัตถุประสงค์ :     การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการด้านสังคมและภาษาของเด็กออทิสติก ก่อนและหลังการใช้การเล่นบำบัด

 

วิธีการศึกษา ; กลุ่มตัวอย่างคือ เด็กออทิสติกที่เข้ารับการรักษาเป็นแบบผู้ป่วยในแบบ Day care ของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการทำการศึกษาตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ถึงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2549   จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ คู่มือการเล่นบำบัดสำหรับเด็กออทิสติก และแบบวัดพัฒนาการด้านสังคมและภาษาของเด็กออทิสติก ซึ่งได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าความเที่ยงของแบบวัดพัฒนาการด้านสังคมและภาษาของเด็กออทิสติก เท่ากับ .80 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบที (Paired t-test)

ผลการศึกษา : พบว่าพัฒนาการด้านสังคมและภาษาของเด็กออทิสติก หลังการใช้การเล่นบำบัดสูงกว่าก่อนการใช้การเล่นบำบัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุป : การเล่นบำบัดเป็นกระบวนการสำคัญอย่างมากสำหรับพยาบาลผู้มีความรู้ ความชำนาญใช้ในการบำบัดเด็กออทิสติกให้มีพัฒนาการดีขึ้นได้

คำสำคัญ (ภาษาไทย)การเล่นบำบัด  เด็กออทิสติก  พัฒนาการทางสังคม  พัฒนาการทางภาษา

 
ลงชื่อ  พญ.รินสุข องอาจสกุลมั่น   บันทึก
 

 
งานวิจัย

A critical review of the Pervasive Developmental Disorders Screening Questionnaires 1-4 year (PDDSQ 1-4) article
Autism spectrum screening questionnaire for children under 2 years old article
Speech Therapy Handbook for Autistic `s Parents
Pharmacogenomics and Personalized Medicine
กรณีศึกษา : การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิสติกที่มีภาวะภูมิแพ้ร่วมด้วย
การศึกษาการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ระบบพยาบาลเจ้าของไข้ต่อความสามารถในการดูแลตนเองของเด็กออทิสติก โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ประสิทธิภาพของการใช้โปรแกรมส่งเสริมทักษะทางสังคมของ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เพื่อฝึกทักษะทางสังคมสำหรับผู้ป่วยออทิสติก
โครงการการลดความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วย ด้วยการบันทึกการตรวจร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ
กรณีศึกษา : การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิสติกที่มีภาวะแพ้แป้งสาลีร่วมด้วย
ปัญหาและผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยออทิสติกที่มีโรคลมชักร่วมด้วย : รายงานผู้ป่วย 1 ราย
การศึกษารูปแบบการหยิบจับดินสอในกลุ่มผู้ป่วย Autistic Spectrum Disorder : ASD (Pencil gripdeficit in Autistic Spectrum Disorder)
การสร้างคู่มือฝึกพูดเด็กออทิสติกสำหรับผู้ปกครอง
การศึกษาการใช้โปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อภาระการดูแลเด็กออทิสติกของบิดามารดา โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
เภสัชพันธุศาสตร์กับการรักษาเฉพาะบุคคล : รายงานผู้ป่วย 1 ราย
ปัญหาคลื่นไฟฟ้าสมองผิดปกติในผู้ป่วยออทิสติก Abnormal electroencephalography in patients with autism
A STUDY OF EFFECTIVENESS OF PARENT TRAINING MANUAL FOR CHILDHOOD AUTISM
สภาวะของออกซิเจนในกระแสเลือดของเด็กออทิสติกในระหว่างการรักษาทางทันตกรรมโดยใช้เครื่องควบคุมการเคลื่อนไหว
สัมพันธภาพคู่สมรส พฤติกรรมการดูแลตนเอง และความรู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง ของมารดาเด็กออทิสติกในโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขาดหายจากการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชเด็กภายหลังได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
อาการและอาการแสดงตามเกณฑ์การวินิจฉัย DSM-IV ในผู้ป่วยออทิซึม แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการแบบกลุ่มของเด็กออทิสติกก่อนวัยเรียน โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม
จิตลักษณะและสถานการณ์ของมารดาที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูบุตรออทิสติก
การศึกษารูปแบบการหยิบจับดินสอในกลุ่มผู้ป่วย Autistic Spectrum Disorder (ASD)
การศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวของผู้ป่วยพัฒนาการช้ารอบด้าน(Pervasive Developmental Disorder PDDs) โดยแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตัว Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS)
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับเด็กพิเศษเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนเครือข่ายของ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ ปัจจัยสนับสนุน ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการ
การศึกษาการพยาบาลที่เน้นพฤติกรรมบำบัดต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กออทิสติก
การศึกษาการใช้สัมพันธภาพบำบัดต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กของผู้ดูแลแผนกผู้ป่วยใน
การศึกษาการใช้พฤติกรรมบำบัดต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กสมาธิสั้น
การศึกษาการใช้โปรแกรมการให้ความรู้ทางสุขภาพจิตต่อการรับรู้ความสามารถในการดูแลเด็กของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
การพัฒนาศักยภาพของมารดาเด็กออทิสติกในการเผชิญความเครียดโดยใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเอง
การใช้ยา Methylphenidate รักษาโรคสมาธิสั้น ในโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ศึกษาผล ผลข้างเคียงและขนาดการรักษา
กรณีศึกษา การประยุกต์ทฤษฏีการบรรลุเป้าหมายของคิงส์กับการพยาบาล ผู้ป่วยจิตเวชเด็ก Conduct Disorder ที่มี Bipolar disorder ร่วมด้วย
กรณีศึกษา เทคนิคการจัดการกับพฤติกรรมก้าวร้าวก่อนเจาะเลือดผู้ป่วยออทิสติก
กรณีศึกษา การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กออทิสติก
กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้ทฤษฏีการดูแลตนเองของโอเรมในการพยาบาลเด็กสมาธิสั้น"บริการด้วยรักและเมตตา เสริมพลังและคุณค่า ให้ครอบครัว"

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์.
ที่อยู่ :  เลขที่ 61 ซ.เทศบาล 19:  ถ.สุขุมวิท.
จังหวัด :สมุทรปราการ.     รหัสไปรษณีย์ : 10270.
เบอร์โทร :  02-3843381-3    
อีเมล : yuwahos@gmail.com
เว็บไซต์ : www.yuwaprasart.com