ReadyPlanet.com
dot dot
dot


  [Help]
dot
เว็บบอร์ด
dot
dot


แบบสำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ www.yuwaprasart.com

มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจปานกลาง
มีความพึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับเด็กพิเศษเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนเครือข่ายของ

 

แบบงานวิจัย เพื่อนำเข้าคลังความรู้
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
 
ชื่องานวิจัย
                การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับเด็กพิเศษเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนเครือข่ายของ
โรงพยาบาลยุวประสาท ไวทโยปถัมภ์
 
ชื่อผู้แต่ง
                นางวรัฏฐา เจริญ   นางสาวธิรดา พลรักษา  นางสาวนันทินี เอี่ยมยัง  นักสังคมสงเคราะห์                         โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
 
ปีที่จัดทำ พ.ศ. 2551
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางสาธารณสุข ที่ดูแลเด็กออทิสติก
 
บทคัดย่อ(ภาษาไทย)
                จากการเก็บสถิติผู้ป่วยของนักสังคมสงเคราะห์พบว่ามีผู้ป่วยส่วนหนึ่งเมื่อผ่านการบำบัดรักษาแล้วเข้าสู่ระบบการศึกษาแต่โรงเรียนต้องส่งกลับมาเพราะมีปัญหาพฤติกรรม ไม่สามารถเรียนร่วมกับเพื่อนได้ บางโรงเรียนปฏิเสธไม่รับเด็กเข้าเรียน ทำให้เด็กพิเศษขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองและส่งผลกระทบให้เกิดความเครียดขึ้นในครอบครัว ด้วยเหตุนี้นักสังคมสงเคราะห์จึงปรับการบริการจากการตั้งรับเป็นให้บริการเชิงรุกมุ่งค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อการรับเด็กพิเศษเข้าเรียนเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการเตรียมเด็กพิเศษให้ตรงกับความต้องการของโรงเรียนและเตรียมโรงเรียนให้มีการจัดการศึกษาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเด็กพิเศษแต่ละบุคคล  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับเด็กพิเศษเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนเครือข่ายของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  ศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 16 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และเขต 2ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก(Indepth interview) รวบรวมข้อมูลโดยการจดบันทึกและการอัดเทปควบคู่กันไป โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 16 รายและครูผู้สอนจำนวน 16 ราย รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม– มิถุนายน 2550 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย (Analytic induction) โดยการตีความ การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎี ผลการศึกษาพบว่าโรงเรียนต้องการให้ช่วยอบรมความรู้แก่ผู้ปกครองและตรวจวินิจฉัยเด็กกลุ่มเสี่ยง  ช่วยปรับทัศนคติของบุคลากรในโรงเรียน เพิ่มความรู้ความเข้าใจในอาการของเด็ก   ต้องการใบรับรองแพทย์และผลตรวจ I.Q   การอบรมเพื่อนช่วยเพื่อน( buddy) และความรู้ด้านอื่นๆ เช่น ความรู้เรื่องการรับประทานยา เป็นต้น   ส่วนความคิดเห็นและความต้องการของผู้บริหาร พบว่า  ต้องการให้อบรมความรู้ครูและปรับทัศนคติเป็นประจำทุกปี ให้ความรู้ผู้ปกครองในวันปฐมนิเทศและมีระบบการส่งต่อดูแลเด็กที่ชัดเจนโดยที่โรงเรียนสามารถส่งเด็กมารับบริการได้โดยตรง   ข้อเสนอแนะจากการศึกษา จากความคิดเห็น ความต้องการและข้อเสนอแนะของโรงเรียน นักสังคมสงเคราะห์ได้นำเข้าสู่การประชุมทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลยุวประสาทฯนำมาสู่การปรับปรุงกระบวนการบำบัดรักษาดูแลผู้ป่วย ระบบการส่งต่อจัดเตรียมทีมสุขภาพจิตโรงเรียนเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวและเตรียมจัดทำหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยสำหรับโรงเรียนเพื่อช่วยให้โรงเรียนต่างๆสามารถดูแลเด็กได้ดียิ่งขึ้น
 
คำสำคัญ (ภาษาไทย) การรับเด็กพิเศษ   การเข้าเรียนร่วม โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
                                                                                               
ลงชื่อ  พญ.รินสุข องอาจสกุลมั่น   บันทึก
 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับเด็กพิเศษเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนเครือข่าย
งานวิจัย

A critical review of the Pervasive Developmental Disorders Screening Questionnaires 1-4 year (PDDSQ 1-4) article
Autism spectrum screening questionnaire for children under 2 years old article
Speech Therapy Handbook for Autistic `s Parents
Pharmacogenomics and Personalized Medicine
กรณีศึกษา : การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิสติกที่มีภาวะภูมิแพ้ร่วมด้วย
การศึกษาการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ระบบพยาบาลเจ้าของไข้ต่อความสามารถในการดูแลตนเองของเด็กออทิสติก โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ประสิทธิภาพของการใช้โปรแกรมส่งเสริมทักษะทางสังคมของ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เพื่อฝึกทักษะทางสังคมสำหรับผู้ป่วยออทิสติก
โครงการการลดความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วย ด้วยการบันทึกการตรวจร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ
กรณีศึกษา : การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิสติกที่มีภาวะแพ้แป้งสาลีร่วมด้วย
ปัญหาและผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยออทิสติกที่มีโรคลมชักร่วมด้วย : รายงานผู้ป่วย 1 ราย
การศึกษารูปแบบการหยิบจับดินสอในกลุ่มผู้ป่วย Autistic Spectrum Disorder : ASD (Pencil gripdeficit in Autistic Spectrum Disorder)
การสร้างคู่มือฝึกพูดเด็กออทิสติกสำหรับผู้ปกครอง
การศึกษาการใช้โปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อภาระการดูแลเด็กออทิสติกของบิดามารดา โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
การศึกษาการใช้การเล่นบำบัดต่อพัฒนาการด้านสังคมและภาษาของเด็กออทิสติก โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
เภสัชพันธุศาสตร์กับการรักษาเฉพาะบุคคล : รายงานผู้ป่วย 1 ราย
ปัญหาคลื่นไฟฟ้าสมองผิดปกติในผู้ป่วยออทิสติก Abnormal electroencephalography in patients with autism
A STUDY OF EFFECTIVENESS OF PARENT TRAINING MANUAL FOR CHILDHOOD AUTISM
สภาวะของออกซิเจนในกระแสเลือดของเด็กออทิสติกในระหว่างการรักษาทางทันตกรรมโดยใช้เครื่องควบคุมการเคลื่อนไหว
สัมพันธภาพคู่สมรส พฤติกรรมการดูแลตนเอง และความรู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง ของมารดาเด็กออทิสติกในโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขาดหายจากการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชเด็กภายหลังได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
อาการและอาการแสดงตามเกณฑ์การวินิจฉัย DSM-IV ในผู้ป่วยออทิซึม แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการแบบกลุ่มของเด็กออทิสติกก่อนวัยเรียน โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม
จิตลักษณะและสถานการณ์ของมารดาที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูบุตรออทิสติก
การศึกษารูปแบบการหยิบจับดินสอในกลุ่มผู้ป่วย Autistic Spectrum Disorder (ASD)
การศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวของผู้ป่วยพัฒนาการช้ารอบด้าน(Pervasive Developmental Disorder PDDs) โดยแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตัว Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS)
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ ปัจจัยสนับสนุน ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการ
การศึกษาการพยาบาลที่เน้นพฤติกรรมบำบัดต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กออทิสติก
การศึกษาการใช้สัมพันธภาพบำบัดต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กของผู้ดูแลแผนกผู้ป่วยใน
การศึกษาการใช้พฤติกรรมบำบัดต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กสมาธิสั้น
การศึกษาการใช้โปรแกรมการให้ความรู้ทางสุขภาพจิตต่อการรับรู้ความสามารถในการดูแลเด็กของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
การพัฒนาศักยภาพของมารดาเด็กออทิสติกในการเผชิญความเครียดโดยใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเอง
การใช้ยา Methylphenidate รักษาโรคสมาธิสั้น ในโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ศึกษาผล ผลข้างเคียงและขนาดการรักษา
กรณีศึกษา การประยุกต์ทฤษฏีการบรรลุเป้าหมายของคิงส์กับการพยาบาล ผู้ป่วยจิตเวชเด็ก Conduct Disorder ที่มี Bipolar disorder ร่วมด้วย
กรณีศึกษา เทคนิคการจัดการกับพฤติกรรมก้าวร้าวก่อนเจาะเลือดผู้ป่วยออทิสติก
กรณีศึกษา การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กออทิสติก
กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้ทฤษฏีการดูแลตนเองของโอเรมในการพยาบาลเด็กสมาธิสั้น"บริการด้วยรักและเมตตา เสริมพลังและคุณค่า ให้ครอบครัว"

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์.
ที่อยู่ :  เลขที่ 61 ซ.เทศบาล 19:  ถ.สุขุมวิท.
จังหวัด :สมุทรปราการ.     รหัสไปรษณีย์ : 10270.
เบอร์โทร :  02-3843381-3    
อีเมล : yuwahos@gmail.com
เว็บไซต์ : www.yuwaprasart.com