ReadyPlanet.com
dot dot
dot


  [Help]
dot
เว็บบอร์ด
dot
dot


แบบสำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ www.yuwaprasart.com

มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจปานกลาง
มีความพึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
การศึกษาการใช้พฤติกรรมบำบัดต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กสมาธิสั้น

 

แบบงานวิจัย เพื่อนำเข้าคลังความรู้
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
 
ชื่องานวิจัย
                การศึกษาการใช้พฤติกรรมบำบัดต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กสมาธิสั้น
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
 
ชื่อผู้แต่ง
                นางเสาวลักษณ์ หมื่นสมุทร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
 
ปีที่จัดทำ พ.ศ. 2551
 
กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลจิตเวชที่ดูแลผู้ป่วยเด็กสมาธิสั้น
 
บทคัดย่อ(ภาษาไทย)
 
                โรคสมาธิสั้น (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder)   เป็นปัญหาสำคัญทางจิตเวชเด็กที่พบได้ในเด็กวัยเรียนประมาณ 3-5 เปอร์เซ็นต์ จากสถิติของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์พบว่าผู้ป่วยสมาธิสั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี  อาการสำคัญของโรคนี้คือ ขาดสมาธิ ซนอยู่ไม่นิ่ง หุนหันพลันแล่นขาดความยับยั้งชั่งใจ มีพฤติกรรมก้าวร้าวทำให้มีความสัมพันธ์กับเพื่อนไม่ดี เกิดปัญหาทั้งที่บ้านและโรงเรียน เด็กจึงขาดความภาคภูมิใจในตนเอง  รู้สึกเศร้า หงุดหงิด เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน ในที่สุดถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจส่งผลกระทบทำให้กลายเป็นเด็กก้าวร้าว ติดยาเสพติดและมีพฤติกรรมต่อต้านสังคมได้ โรคสมาธิสั้นส่วนใหญ่บำบัดด้วยยาซึ่งพบว่าสามารถระงับอาการของเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นและมีพฤติกรรมไม่นิ่งได้ประมาณ 70เปอร์เซ็นต์และสามารถลดความหุนหันพลันแล่นของเด็กลงได้ แต่ทั้งนี้การใช้ยาไม่ได้ช่วยในการปรับพฤติกรรมก้าวร้าวที่เป็นปัญหาหรือเพิ่มทักษะทางด้านสังคมให้เด็กได้ต้องใช้พฤติกรรมบำบัดเข้าช่วยร่วมกับการให้ยา การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กสมาธิสั้นก่อนและหลังการใช้พฤติกรรมบำบัด กลุ่มตัวอย่างคือ เด็กสมาธิสั้นที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แนวปฏิบัติทางคลินิกเรื่องพฤติกรรมบำบัดในเด็กสมาธิสั้นสำหรับพยาบาล คู่มือการดำเนินการใช้พฤติกรรมบำบัดในเด็กสมาธิสั้นและคู่มือการสอนบิดา มารดา / ผู้ดูแล เรื่องพฤติกรรมบำบัดในเด็กสมาธิสั้นเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมก้าวร้าว   เครื่องมือทุกฉบับได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ค่าความเที่ยงของแบบสังเกตพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กสมาธิสั้นเท่ากับ.80 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยายและสถิติ One Way Anova   ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กสมาธิสั้น หลังการใช้พฤติกรรมบำบัดสัปดาห์แรกน้อยกว่าก่อนการใช้พฤติกรรมบำบัด และพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กสมาธิสั้นหลังการทดสอบ 2 สัปดาห์น้อยกว่าหลังการทดลองสัปดาห์แรกอย่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น p<0.05   จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่านอกจากเด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวลดลงแล้วยังทำให้เด็กรู้สึกว่าตนเองสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนได้ดีขึ้นและเป็นการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองให้เพิ่มมากขึ้น   ผู้ทำการศึกษามีความเห็นว่าควรทำการศึกษาโดยให้ผู้ปกครองและเด็กได้มีกิจกรรมร่วมกันเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันและเพื่อให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้การใช้พฤติกรรมบำบัดกับเด็กในสถานการณ์ที่ได้สร้างขึ้นซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกทักษะการปรับพฤติกรรมของเด็กได้ดียิ่งขึ้น
 
คำสำคัญ (ภาษาไทย)พฤติกรรมบำบัด พฤติกรรมก้าวร้าว เด็กสมาธิสั้นโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
 
ลงชื่อ  พญ.รินสุข องอาจสกุลมั่น   บันทึก
 
 
 
 
 

การศึกษาการใช้พฤติกรรมบำบัดต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กสมาธิสั้น
งานวิจัย

A critical review of the Pervasive Developmental Disorders Screening Questionnaires 1-4 year (PDDSQ 1-4) article
Autism spectrum screening questionnaire for children under 2 years old article
Speech Therapy Handbook for Autistic `s Parents
Pharmacogenomics and Personalized Medicine
กรณีศึกษา : การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิสติกที่มีภาวะภูมิแพ้ร่วมด้วย
การศึกษาการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ระบบพยาบาลเจ้าของไข้ต่อความสามารถในการดูแลตนเองของเด็กออทิสติก โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ประสิทธิภาพของการใช้โปรแกรมส่งเสริมทักษะทางสังคมของ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เพื่อฝึกทักษะทางสังคมสำหรับผู้ป่วยออทิสติก
โครงการการลดความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วย ด้วยการบันทึกการตรวจร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ
กรณีศึกษา : การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิสติกที่มีภาวะแพ้แป้งสาลีร่วมด้วย
ปัญหาและผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยออทิสติกที่มีโรคลมชักร่วมด้วย : รายงานผู้ป่วย 1 ราย
การศึกษารูปแบบการหยิบจับดินสอในกลุ่มผู้ป่วย Autistic Spectrum Disorder : ASD (Pencil gripdeficit in Autistic Spectrum Disorder)
การสร้างคู่มือฝึกพูดเด็กออทิสติกสำหรับผู้ปกครอง
การศึกษาการใช้โปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อภาระการดูแลเด็กออทิสติกของบิดามารดา โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
การศึกษาการใช้การเล่นบำบัดต่อพัฒนาการด้านสังคมและภาษาของเด็กออทิสติก โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
เภสัชพันธุศาสตร์กับการรักษาเฉพาะบุคคล : รายงานผู้ป่วย 1 ราย
ปัญหาคลื่นไฟฟ้าสมองผิดปกติในผู้ป่วยออทิสติก Abnormal electroencephalography in patients with autism
A STUDY OF EFFECTIVENESS OF PARENT TRAINING MANUAL FOR CHILDHOOD AUTISM
สภาวะของออกซิเจนในกระแสเลือดของเด็กออทิสติกในระหว่างการรักษาทางทันตกรรมโดยใช้เครื่องควบคุมการเคลื่อนไหว
สัมพันธภาพคู่สมรส พฤติกรรมการดูแลตนเอง และความรู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง ของมารดาเด็กออทิสติกในโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขาดหายจากการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชเด็กภายหลังได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
อาการและอาการแสดงตามเกณฑ์การวินิจฉัย DSM-IV ในผู้ป่วยออทิซึม แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการแบบกลุ่มของเด็กออทิสติกก่อนวัยเรียน โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม
จิตลักษณะและสถานการณ์ของมารดาที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูบุตรออทิสติก
การศึกษารูปแบบการหยิบจับดินสอในกลุ่มผู้ป่วย Autistic Spectrum Disorder (ASD)
การศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวของผู้ป่วยพัฒนาการช้ารอบด้าน(Pervasive Developmental Disorder PDDs) โดยแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตัว Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS)
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับเด็กพิเศษเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนเครือข่ายของ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ ปัจจัยสนับสนุน ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการ
การศึกษาการพยาบาลที่เน้นพฤติกรรมบำบัดต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กออทิสติก
การศึกษาการใช้สัมพันธภาพบำบัดต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กของผู้ดูแลแผนกผู้ป่วยใน
การศึกษาการใช้โปรแกรมการให้ความรู้ทางสุขภาพจิตต่อการรับรู้ความสามารถในการดูแลเด็กของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
การพัฒนาศักยภาพของมารดาเด็กออทิสติกในการเผชิญความเครียดโดยใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเอง
การใช้ยา Methylphenidate รักษาโรคสมาธิสั้น ในโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ศึกษาผล ผลข้างเคียงและขนาดการรักษา
กรณีศึกษา การประยุกต์ทฤษฏีการบรรลุเป้าหมายของคิงส์กับการพยาบาล ผู้ป่วยจิตเวชเด็ก Conduct Disorder ที่มี Bipolar disorder ร่วมด้วย
กรณีศึกษา เทคนิคการจัดการกับพฤติกรรมก้าวร้าวก่อนเจาะเลือดผู้ป่วยออทิสติก
กรณีศึกษา การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กออทิสติก
กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้ทฤษฏีการดูแลตนเองของโอเรมในการพยาบาลเด็กสมาธิสั้น"บริการด้วยรักและเมตตา เสริมพลังและคุณค่า ให้ครอบครัว"

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์.
ที่อยู่ :  เลขที่ 61 ซ.เทศบาล 19:  ถ.สุขุมวิท.
จังหวัด :สมุทรปราการ.     รหัสไปรษณีย์ : 10270.
เบอร์โทร :  02-3843381-3    
อีเมล : yuwahos@gmail.com
เว็บไซต์ : www.yuwaprasart.com