ReadyPlanet.com
dot dot
dot


  [Help]
dot
เว็บบอร์ด
dot
dot


แบบสำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ www.yuwaprasart.com

มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจปานกลาง
มีความพึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
กรณีศึกษา เทคนิคการจัดการกับพฤติกรรมก้าวร้าวก่อนเจาะเลือดผู้ป่วยออทิสติก

 

แบบงานวิจัย เพื่อนำเข้าคลังความรู้
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
 
ชื่องานวิจัย
                กรณีศึกษา : เทคนิคการจัดการกับพฤติกรรมก้าวร้าวก่อนเจาะเลือดผู้ป่วยออทิสติก
 
ชื่อผู้แต่ง
                นางบุณณดา แจ่มกระจ่างภาดา นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
 
ปีที่จัดทำ พ.ศ. 2552
 
กลุ่มเป้าหมาย นักเทคนิคการแพทย์ และ พยาบาล ที่ดูแลเด็กออทิสติก
 
บทคัดย่อ(ภาษาไทย)
 
หลักการและเหตุผล ผู้ป่วยออทิซึมที่ก้าวร้าวมักเป็นผู้ป่วยที่แพทย์สั่งเจาะเลือด เพื่อวินิจฉัยโรคและติดตามผลการรักษาจากระดับยา ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมีปัญหาในการสื่อสารและมักไม่ยอมให้เจาะเลือดหรือให้เจ้าหน้าที่บนหอผู้ป่วยช่วยจับ ทำให้การจัดการกับพฤติกรรมที่ก้าวร้าวยากมากขึ้น  การจับมัดที่ถูกต้อง และการใช้เครื่องมือพิเศษเจาะเลือดนั้นเป็นวิธีเพื่อให้ผู้ป่วยความปลอดภัยและลดอาการบาดเจ็บหลังเจาะเลือดโดยปกติสาเหตุพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ป่วยมาจาก ความกลัวหรือวิตกกังวลของผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยออทิสติกจะมีมากกว่าผู้ป่วยทั่วไปที่สามารถสื่อสารกันได้เข้าใจ กรณีศึกษานี้ได้ศึกษาผู้ป่วยเป็นเด็กเล็กอายุ 7 ปี และผู้ป่วยวัยรุ่นอายุ 15 ปี โดยในผู้ป่วยเด็กเล็กได้ใช้วิธีให้ผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยจับเด็กเพื่อให้เด็กรู้สึกปลอดภัย ในขณะที่ผู้เจาะเลือดปลอบโยนและสร้างความคุ้นเคยกับเด็กพร้อมทั้งใช้เวลาเจาะเลือดให้น้อยที่สุด ในกรณีผู้ป่วยวัยรุ่นนั้นผู้ป่วยมีปัญหาการสื่อสาร แสดงอาการก้าวร้าวเพราะหิวและกลัว ต้องอาศัยการผูกมัดด้วยเชือก Restrain เพื่อช่วยการควบคุมตนเองของผู้ป่วยในการลดการทำร้ายตนเองและผู้อื่น เมื่อการลดพฤติกรรมก้าวร้าวด้วยการใช้วาจาและการจับโดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ เชือก Restain ใช้ในกรณีที่ต้องการจำกัดพฤติกรรมผู้ป่วยที่มีความก้าวร้าวรุนแรงและมีขนาดร่างกายที่ใหญ่มากให้อยู่กับที่เพื่อให้ผู้เจาะเลือดทำการเจาะเลือดโดยใช้เวลาให้น้อยที่สุด
 
ผลการศึกษา จากกรณีตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าวิธีการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ป่วยมีหลายวิธีที่แตกต่างกันขึ้นกับความรุนแรงของพฤติกรรมก้าวร้าว อายุ และขนาดรูปร่างผู้ป่วย วิธีการจับเพื่อลดความก้าวร้าวจึงแตกต่างกันไป ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ รวมทั้งความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จากการถูกผู้ป่วยทำร้าย และได้สิ่งส่งตรวจที่มีความถูกต้องเพื่อความแม่นยำของผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 
ข้อเสนอแนะ ควรมีการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในการจับมัดผู้ป่วย และการเลือกใช้วิธีจัดการกับพฤติกรรมก้าวราว และเลือกใช้อุปกรณ์ในการเจาะเลือดที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยและลดอาการบาดเจ็บหลังเจาะเลือดของผู้ป่วย
 
คำสำคัญ (ภาษาไทย)พฤติกรรมก้าวร้าว ออทิสติก 
 
                            
ลงชื่อ  พญ.รินสุข องอาจสกุลมั่น   บันทึก
 

 กรณีศึกษา  เทคนิคการจัดการกับพฤติกรรมก้าวร้าวก่อนเจาะเลือดผู้ป่วยออทิสติก
งานวิจัย

A critical review of the Pervasive Developmental Disorders Screening Questionnaires 1-4 year (PDDSQ 1-4) article
Autism spectrum screening questionnaire for children under 2 years old article
Speech Therapy Handbook for Autistic `s Parents
Pharmacogenomics and Personalized Medicine
กรณีศึกษา : การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิสติกที่มีภาวะภูมิแพ้ร่วมด้วย
การศึกษาการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ระบบพยาบาลเจ้าของไข้ต่อความสามารถในการดูแลตนเองของเด็กออทิสติก โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ประสิทธิภาพของการใช้โปรแกรมส่งเสริมทักษะทางสังคมของ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เพื่อฝึกทักษะทางสังคมสำหรับผู้ป่วยออทิสติก
โครงการการลดความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วย ด้วยการบันทึกการตรวจร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ
กรณีศึกษา : การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิสติกที่มีภาวะแพ้แป้งสาลีร่วมด้วย
ปัญหาและผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยออทิสติกที่มีโรคลมชักร่วมด้วย : รายงานผู้ป่วย 1 ราย
การศึกษารูปแบบการหยิบจับดินสอในกลุ่มผู้ป่วย Autistic Spectrum Disorder : ASD (Pencil gripdeficit in Autistic Spectrum Disorder)
การสร้างคู่มือฝึกพูดเด็กออทิสติกสำหรับผู้ปกครอง
การศึกษาการใช้โปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อภาระการดูแลเด็กออทิสติกของบิดามารดา โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
การศึกษาการใช้การเล่นบำบัดต่อพัฒนาการด้านสังคมและภาษาของเด็กออทิสติก โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
เภสัชพันธุศาสตร์กับการรักษาเฉพาะบุคคล : รายงานผู้ป่วย 1 ราย
ปัญหาคลื่นไฟฟ้าสมองผิดปกติในผู้ป่วยออทิสติก Abnormal electroencephalography in patients with autism
A STUDY OF EFFECTIVENESS OF PARENT TRAINING MANUAL FOR CHILDHOOD AUTISM
สภาวะของออกซิเจนในกระแสเลือดของเด็กออทิสติกในระหว่างการรักษาทางทันตกรรมโดยใช้เครื่องควบคุมการเคลื่อนไหว
สัมพันธภาพคู่สมรส พฤติกรรมการดูแลตนเอง และความรู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง ของมารดาเด็กออทิสติกในโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขาดหายจากการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชเด็กภายหลังได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
อาการและอาการแสดงตามเกณฑ์การวินิจฉัย DSM-IV ในผู้ป่วยออทิซึม แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการแบบกลุ่มของเด็กออทิสติกก่อนวัยเรียน โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม
จิตลักษณะและสถานการณ์ของมารดาที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูบุตรออทิสติก
การศึกษารูปแบบการหยิบจับดินสอในกลุ่มผู้ป่วย Autistic Spectrum Disorder (ASD)
การศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวของผู้ป่วยพัฒนาการช้ารอบด้าน(Pervasive Developmental Disorder PDDs) โดยแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตัว Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS)
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับเด็กพิเศษเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนเครือข่ายของ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ ปัจจัยสนับสนุน ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการ
การศึกษาการพยาบาลที่เน้นพฤติกรรมบำบัดต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กออทิสติก
การศึกษาการใช้สัมพันธภาพบำบัดต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กของผู้ดูแลแผนกผู้ป่วยใน
การศึกษาการใช้พฤติกรรมบำบัดต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กสมาธิสั้น
การศึกษาการใช้โปรแกรมการให้ความรู้ทางสุขภาพจิตต่อการรับรู้ความสามารถในการดูแลเด็กของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
การพัฒนาศักยภาพของมารดาเด็กออทิสติกในการเผชิญความเครียดโดยใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเอง
การใช้ยา Methylphenidate รักษาโรคสมาธิสั้น ในโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ศึกษาผล ผลข้างเคียงและขนาดการรักษา
กรณีศึกษา การประยุกต์ทฤษฏีการบรรลุเป้าหมายของคิงส์กับการพยาบาล ผู้ป่วยจิตเวชเด็ก Conduct Disorder ที่มี Bipolar disorder ร่วมด้วย
กรณีศึกษา การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กออทิสติก
กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้ทฤษฏีการดูแลตนเองของโอเรมในการพยาบาลเด็กสมาธิสั้น"บริการด้วยรักและเมตตา เสริมพลังและคุณค่า ให้ครอบครัว"

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์.
ที่อยู่ :  เลขที่ 61 ซ.เทศบาล 19:  ถ.สุขุมวิท.
จังหวัด :สมุทรปราการ.     รหัสไปรษณีย์ : 10270.
เบอร์โทร :  02-3843381-3    
อีเมล : yuwahos@gmail.com
เว็บไซต์ : www.yuwaprasart.com