ReadyPlanet.com
dot dot
dot


  [Help]
dot
เว็บบอร์ด
dot
dot


แบบสำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ www.yuwaprasart.com

มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจปานกลาง
มีความพึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
กรณีศึกษา การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กออทิสติก

 

แบบงานวิจัย เพื่อนำเข้าคลังความรู้
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
 
ชื่องานวิจัย
                กรณีศึกษา : การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กออทิสติก
 
ชื่อผู้แต่ง
                นางพรรณราย      แสงกำพลี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
 
ปีที่จัดทำ พ.ศ. 2552
 
กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยออทิสติก
 
บทคัดย่อ(ภาษาไทย)
 
หลักการและเหตุผล การดูแลเด็กออทิสติก มีความซับซ้อนเนื่องจากผู้ป่วยแต่ละรายมีความรุนแรง   ภาวะโรคแทรกซ้อนที่แตกต่างกัน และ ต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ หากผู้ดูแลไม่มีความรู้ ไม่มีทักษะในการดูแลที่ถูกต้อง เด็กจะไม่ได้รับโอกาสในการรักษา และเติบโตขึ้นเป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม การดูแลที่ยาวนานจึงส่งผลกระทบทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมของผู้ปกครอง ก่อให้เกิดความเครียดจากปัญหาของเด็กพยาบาลในฐานะที่เป็นหนึ่งในทีมการรักษา ต้องมีความรู้และทักษะในการดูแลช่วยเหลือให้ครอบครัวสามารถดูแลเด็กออทิสติกได้เหมาะสมและอย่างต่อเนื่อง ผู้ศึกษาจึงได้ทำการศึกษากรณี ผู้ป่วยเด็กชายไทย อายุ 3 ปี 2 เดือน วินิจฉัยโรคออทิซึม ซึ่งมีอาการ สบตาน้อย เรียกไม่หัน ไม่พูด ออกเสียงไม่เป็นภาษา ยังไม่เดิน คลานไป   ซน   เล่นซ้ำๆคนเดียว ชอบดูของหมุนๆ   มารดามีภาวะเครียด วิตกกังวล ไม่มีความรู้ความเข้าใจและขาดทักษะในการฝึกและดูแลผู้ป่วยขณะอยู่ที่บ้านอย่างถูกต้อง ผู้ป่วยได้เข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในแบบเช้าไปเย็นกลับ 3 วัน/สัปดาห์ เป็นเวลา 3 เดือน ในขณะที่มารดาของเด็ก จะได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องโรค ปัญหาของผู้ป่วย วิธีการฝึกสอนกิจกรรม การปรับพฤติกรรม โดยการสอนสาธิตให้ดู ให้คำปรึกษาแนะนำอย่างต่อเนื่องเปิดโอกาสผู้ปกครองซักถามรับและรู้สถานการณ์ตามความเป็นจริงพร้อมทั้งมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ปกครองเด็กออทิสติกรายอื่น 
 
ผลการศึกษา การประเมินความรู้และทักษะของผู้ปกครอง เมื่อครบ 3 เดือน พบว่า มารดาเข้าใจถึงปัญหาของผู้ป่วยมากขึ้น มีกำลังใจในการดูแลบุตร เริ่มมีทักษะและมีความมั่นใจในการฝึกกิจกรรม และการปรับพฤติกรรมผู้ป่วยมากขึ้น ผู้ป่วยเริ่มมีปฏิบัติสัมพันธ์กับบุคคลอื่น มองหน้าสบตามากขึ้น ยอมอยู่ในกลุ่มกิจกรรม ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมได้นานขึ้น แม้ยังมีอารมณ์แปรปรวนกรีดร้องทิ้งตัวลงที่พื้นเมื่อถูกขัดใจแต่ไม่บ่อย ในการทำกิจวัตรประจำวันยังต้องช่วยจับทำ  
 
                ข้อเสนอแนะ  การศึกษาปัญหาในเด็กออทิสติก ต้องมีการการสังเกตอย่างละเอียด และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อวางแผนการช่วยเหลือได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ   ผู้ปฏิบัติการพยาบาล ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อเด็กออทิสติกและครอบครัว โดยให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจในภาวะของโรค เพื่อยอมรับอาการ พฤติกรรมที่เป็นปัญหา เข้าใจศักยภาพของผู้ป่วย มีความรู้ ความเข้าใจสามารถดูแลส่งเสริมพัฒนาการและจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม     สามารถเผชิญกับความเครียด ความกังวล ความคับข้องใจได้อย่างเหมาะสม
 
คำสำคัญ (ภาษาไทย)การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล   เด็กออทิสติก
 
                            
ลงชื่อ  พญ.รินสุข องอาจสกุลมั่น   บันทึก
 

กรณีศึกษา การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กออทิสติก
งานวิจัย

A critical review of the Pervasive Developmental Disorders Screening Questionnaires 1-4 year (PDDSQ 1-4) article
Autism spectrum screening questionnaire for children under 2 years old article
Speech Therapy Handbook for Autistic `s Parents
Pharmacogenomics and Personalized Medicine
กรณีศึกษา : การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิสติกที่มีภาวะภูมิแพ้ร่วมด้วย
การศึกษาการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ระบบพยาบาลเจ้าของไข้ต่อความสามารถในการดูแลตนเองของเด็กออทิสติก โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ประสิทธิภาพของการใช้โปรแกรมส่งเสริมทักษะทางสังคมของ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เพื่อฝึกทักษะทางสังคมสำหรับผู้ป่วยออทิสติก
โครงการการลดความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วย ด้วยการบันทึกการตรวจร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ
กรณีศึกษา : การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิสติกที่มีภาวะแพ้แป้งสาลีร่วมด้วย
ปัญหาและผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยออทิสติกที่มีโรคลมชักร่วมด้วย : รายงานผู้ป่วย 1 ราย
การศึกษารูปแบบการหยิบจับดินสอในกลุ่มผู้ป่วย Autistic Spectrum Disorder : ASD (Pencil gripdeficit in Autistic Spectrum Disorder)
การสร้างคู่มือฝึกพูดเด็กออทิสติกสำหรับผู้ปกครอง
การศึกษาการใช้โปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อภาระการดูแลเด็กออทิสติกของบิดามารดา โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
การศึกษาการใช้การเล่นบำบัดต่อพัฒนาการด้านสังคมและภาษาของเด็กออทิสติก โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
เภสัชพันธุศาสตร์กับการรักษาเฉพาะบุคคล : รายงานผู้ป่วย 1 ราย
ปัญหาคลื่นไฟฟ้าสมองผิดปกติในผู้ป่วยออทิสติก Abnormal electroencephalography in patients with autism
A STUDY OF EFFECTIVENESS OF PARENT TRAINING MANUAL FOR CHILDHOOD AUTISM
สภาวะของออกซิเจนในกระแสเลือดของเด็กออทิสติกในระหว่างการรักษาทางทันตกรรมโดยใช้เครื่องควบคุมการเคลื่อนไหว
สัมพันธภาพคู่สมรส พฤติกรรมการดูแลตนเอง และความรู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง ของมารดาเด็กออทิสติกในโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขาดหายจากการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชเด็กภายหลังได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
อาการและอาการแสดงตามเกณฑ์การวินิจฉัย DSM-IV ในผู้ป่วยออทิซึม แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการแบบกลุ่มของเด็กออทิสติกก่อนวัยเรียน โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม
จิตลักษณะและสถานการณ์ของมารดาที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูบุตรออทิสติก
การศึกษารูปแบบการหยิบจับดินสอในกลุ่มผู้ป่วย Autistic Spectrum Disorder (ASD)
การศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวของผู้ป่วยพัฒนาการช้ารอบด้าน(Pervasive Developmental Disorder PDDs) โดยแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตัว Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS)
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับเด็กพิเศษเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนเครือข่ายของ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ ปัจจัยสนับสนุน ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการ
การศึกษาการพยาบาลที่เน้นพฤติกรรมบำบัดต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กออทิสติก
การศึกษาการใช้สัมพันธภาพบำบัดต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กของผู้ดูแลแผนกผู้ป่วยใน
การศึกษาการใช้พฤติกรรมบำบัดต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กสมาธิสั้น
การศึกษาการใช้โปรแกรมการให้ความรู้ทางสุขภาพจิตต่อการรับรู้ความสามารถในการดูแลเด็กของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
การพัฒนาศักยภาพของมารดาเด็กออทิสติกในการเผชิญความเครียดโดยใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเอง
การใช้ยา Methylphenidate รักษาโรคสมาธิสั้น ในโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ศึกษาผล ผลข้างเคียงและขนาดการรักษา
กรณีศึกษา การประยุกต์ทฤษฏีการบรรลุเป้าหมายของคิงส์กับการพยาบาล ผู้ป่วยจิตเวชเด็ก Conduct Disorder ที่มี Bipolar disorder ร่วมด้วย
กรณีศึกษา เทคนิคการจัดการกับพฤติกรรมก้าวร้าวก่อนเจาะเลือดผู้ป่วยออทิสติก
กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้ทฤษฏีการดูแลตนเองของโอเรมในการพยาบาลเด็กสมาธิสั้น"บริการด้วยรักและเมตตา เสริมพลังและคุณค่า ให้ครอบครัว"

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์.
ที่อยู่ :  เลขที่ 61 ซ.เทศบาล 19:  ถ.สุขุมวิท.
จังหวัด :สมุทรปราการ.     รหัสไปรษณีย์ : 10270.
เบอร์โทร :  02-3843381-3    
อีเมล : yuwahos@gmail.com
เว็บไซต์ : www.yuwaprasart.com