ReadyPlanet.com
dot dot
dot


  [Help]
dot
เว็บบอร์ด
dot
dot


แบบสำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ www.yuwaprasart.com

มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจปานกลาง
มีความพึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
เกี่ยวกับเรา


โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ขนาด 150 เตียง เดิมใช้ชื่อว่า โรงพยาบาลสำโรง สถานที่สร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ได้รับเมตตาจาก นายแพทย์หลวงไวทเยศรางกูร มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินจำนวน 9 ไร่ 2 งาน 97 ตารางวา บริเวณกิโลเมตรที่ 23.6 ถนนสุขุมวิท เลขที่ 61 ซอยเทศบาล 19 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปาการ เมื่อพ.ศ. 2506 โดยมีนายแพทย์ประสิทธิ์ หะริณสูต เป็นผู้ดำเนินการและผู้อำนวยการ มีแพทย์หญิงสุภา (นันทกุล ) ศักดิ์สมบูรณ์ ย้ายมาจากโรงพยาบาลจังหวัดตราด เมื่อ พ.ศ. 2509 และแพทย์หญิงเพ็ญแข (ศิริจรรยา) ลิ่มศิลา ย้ายมาจากโรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อ พ.ศ. 2510

เริ่มให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2508
เปิดโรงพยาบาลเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2510
รับผู้ป่วยในแผนกชาย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510
รับผู้ป่วยในแผนกหญิง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2514
          โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานมาจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฎฐายี ) สมเด็จพระสังฆราช ลำดับที่ 16 ประทานเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 และกระทรวงสาธารณสุขได้รับอนุมัติ ให้เปลี่ยนชื่อจากโรงพยาบาลสำโรงเป็นโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เมื่อพ.ศ. 2519
จุดมุ่งหมายในการก่อตั้งโรงพยาบาลนี้ เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช เด็กและวัยรุ่นที่สามารถรับเด็กทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุไม่เกิน 15 ปีไว้เป็นผู้ป่วยใน สืบเนื่องมาจาก เมื่อ พ.ศ. 2501 นายแพทย์ประสิทธิ์ หะริณสูต กลับมาจากการศึกษาและดูงานที่ประเทศแคนนาดา ทำงานอยู่ในศูนย์สุขวิทยาจิตที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งมีแพทย์หญิง คุณหญิงสุภา มาลากุล ณ อยุธยา เป็นหัวหน้าแผนก ในขณะนั้น ศูนย์สุขวิทยาจิตได้มีหน่วยงานขยายไปทุกสี่มุมเมือง ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว เช่น ที่อาคาร 9 ถนนราชดำเนิน โรงพยาบาลเด็ก และหน่วยงานสถานสงเคราะห์แม่และเด็กสาธร ของกรมอนามัย นายแพทย์ประสิทธิ์ มีความเห็นว่า การรักษาเด็กที่มีปัญหาทางจิตเวช ที่มีพฤติกรรแปรปรวนนั้น ถ้าได้แยกออกจากสิ่งแวดล้อมชั่วคราวมาอยู่ในโรงพยาบาลและได้รับการรักษาอย่างถูกต้องน่าจะดีขึ้น จึงเห็นสมควรมีโรงพยาบาลเด็กประเภทนี้ จึงเสนอความคิดนี้ถึงศาสตราจารย์ นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ซึ่งท่านก็เห็นดีด้วย จึงดำเนินการสร้างโรงพยาบาลนี้ขึ้น
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
นายแพทย์ประสิทธิ์ หะริณสุต พ.ศ.2508-2524
นายแพทย์ไอยคุปต์ อยู่เย็น พ.ศ.2524-2526
แพทย์หญิงสุภา ศักดิ์สมบูรณ์ พ.ศ.2526-2534
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงเพ็ญแข ลิ่มศิลา พ.ศ.2534-2541
นายแพทย์ธีระ ลีลานันทกิจ พ.ศ.2541-2545
แพทย์หญิงเบญจพร ปัญญายง พ.ศ.2545-2547

นายแพทย์ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล

แพทย์หญิงสุวรรณี  เรืองเดช

แพทย์หญิงรัชนี  ฉลองเกื้อกูล

พ.ศ.2547-2554

พ.ศ.2554-2556

พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน

 

Yuwaprasart Waithayopathum
Child psychiatric Hospital
Patron : H.R.H. Princess Galyani Vadhana

 

Yuwaprasart Waithayopathum is 150- bed child and adolescent psychiatric hospital in the Department of Mental Hearlth Services, Ministry of Public Health. Founded in 1963 by Dr. Prasit Harinasute, its first durector, it is first and oniy child and adolescent psychiatric hospital in Thailand. The hopital is located on the outskirts of Bangkok at Suhhumvit Road, Samutprakarn. The hopital 's site was donated by Senior Doctor, laung-Waithayesarankul.
Being Thandland 's oniy Child and Adolescent Psychiatric Hopital, Yuwaprasart has multiple Functions as center for child & adolescent psychiatric service ,study, reserch and education, as well as for initiation and promotion of programs to prevent further psychiatric problems.
The Directors
Prasit Harinasute, M.D. 1965-1981
Aiyakupt Yooyen, M.D. 1981-1983
Supa Sakssomboon, M.D. 1983-1991(Chief of Outpatient Department 1965-1981)
Prof. Penkhae Limsila, M.D. 1991-1998 (Chief of Inpatient Department 1966-1998 )
Teera Leelanuntakit, M.D. 1998-2000
Benjaporn Panyayong, M.D. 2000-2004

Dusit Likanapichitkul, M.D.

Suwannee Raungdach, M.D.

Rachanee Chalongkuakul, M.D.

2004-2011

 2011-2013

sine 2013

 

วิสัยทัศน์

 "เป็นผู้นำด้านออทิสติกอันดับหนึ่งของประเทศ"

 

มีพันธกิจ ดังต่อไปนี้

 

   1. ให้บริการด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในระดับตติยภูมิขั้นสูง (3S) และมีความเป็นเลิศด้านออทิซึมของประเทศ

   2. วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดนวัตกรรม เพื่อบริการด้านออทิซึมที่ได้มาตรฐาน

   3. พัฒนา กำกับ ติดตาม(รับรอง)มาตรฐานระบบบริการ ในเครือข่ายระบบสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยออทิสติกเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ

   4. ผลิตแพทย์และพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความเชี่ยวชาญด้านออทิซึมและจิตเวชเด็ก

   5. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านบุคลากร งบประมาณและแผนงานโครงการและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

 

เป้าหมาย

ผู้ป่วยออทิสติกเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานในทุกระดับบริการ


ตัวชี้วัดเป้าหมาย

1. ร้อยละของผู้ป่วยออทิสติกเข้าถึงบริการ

2. ร้อยละของหน่วยบริการที่มีมาตรฐานการบริการผู้ป่วยออทิสติก

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อบรรลุพันธกิจ/ภารกิจ
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 >>  พัฒนาบริการด้านจิตเด็กและวัยรุ่นในระดับตติยภูมิ 3S ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 >>  พัฒนาบริการที่เป็นเลิศด้านออทิซึมของประเทศ
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 >> พัฒนาวิชาการที่มีความเป็นเลิศเพื่อบริการออทิซึมที่ได้มาตรฐาน
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 >> พัฒนาภาคีเครือข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 >> ผลิต พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง ด้านออทิซึมและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีคุณภาพ
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 >> พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล  

 "บริการด้วยรักและเมตตา เสริมพลังและคุณค่า ให้ครอบครัว"

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์.
ที่อยู่ :  เลขที่ 61 ซ.เทศบาล 19:  ถ.สุขุมวิท.
จังหวัด :สมุทรปราการ.     รหัสไปรษณีย์ : 10270.
เบอร์โทร :  02-3843381-3    
อีเมล : yuwahos@gmail.com
เว็บไซต์ : www.yuwaprasart.com