ReadyPlanet.com
dot dot
dot


  [Help]
dot
เว็บบอร์ด
dot
dot


แบบสำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ www.yuwaprasart.com

มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจปานกลาง
มีความพึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ

 

    

ประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน

คุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตของงานจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลและสารสนเทศพัฒนาการและจิตเวชเด็ก

 ประกาศสอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง Website ฐานข้อมูลสารสนเทศ พัฒนาและจิตเวชเด็ก จำนวน 11 รายการ 

 ประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ 

 ประกาศกรมสุขภาพจิต ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน 

  ประกาศสอบราคาซ่อมแซมและปรับปรุงรั้ว-กำแพงกันดิน ความยาว 22 เมตร จำนวน 1 งาน 

  ประกาศผลการสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศจำนวน 5 เครื่อง 

  ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน 

 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 

 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง (27 ส.ค. - 5 ก.ย. 57) 

 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ประกาศรายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2557 

 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3/2557 (4 - 5 ก.ย. 57) 

 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรมทุกดีเซล จำนวน 1 คัน

 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง

 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน

 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (22 ก.ค. 2557)

 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2

 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (10 ก.ค. 2557)

 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง (2-8 ก.ค. 57)

 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (29/5/57)

 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (29/5/57)

 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1 ตำแหน่ง ครั้งที่ 1

 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง ครั้งที่ 1

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (16 พ.ค.57)

 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป (16 พ.ค.57)

 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง (7 - 15 พ.ค. 57)

 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา (ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2557)

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 4 อัตรา (ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557)

 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (วันที่ 3 - 18 เมษายน 2557)

  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหนงนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (วันที่ 19 - 25 มี.ค. 57)

 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา (วันที่ 10-14 มี.ค.57)

 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ประกาศผู้ผ่านคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ

 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ (ประกาศวันที่ 26 ก.พ. 57)

 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ นักวิชาการเผยแพร่ (วันนี้ - 26 ก.พ. และ 20 มี.ค. 57)

 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (11 ก.พ. - 20 มี.ค 57).

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

 ประกาศราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีพิเศษ (ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557)

 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครพนักงานราชการทั้วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 ตำแหน่ง (ถึงวันที่ 18 ก.พ. 57)

 สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา (ถึงวันที่ 17 ก.พ. 57)

 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ถึงวันที่ 12 ก.พ. 57)

 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ประกาศเปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ และ นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 2 อัตรา (27 ม.ค.-7 ก.พ. 57)

 กรมสุขภาพจิตรับโอนข้าราชการตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ถึงวันที่ 13 ก.พ. 57)

 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (โครงการ) 10 อัตรา (ถึงวันที่ 13 ก.พ. 57)

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง (ถึงวันที่ 17 ก.พ. 57)

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติราชการเป็นลูกจ้างรายคาบ (21 - 31 มกราคม 2557)

 การรับสมัครพนักงานราชการ ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 และศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

กรมสุขภาพจิต รับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง ถึงวันที่ 28 ม.ค. 57 และ วันที่ 31 ม.ค. 57

 สำงานเลขานุการกรม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา (วันที่ 2 -9 ธ.ค. 56)

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ตารางที่ 1)

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ตารางที่ 2)

 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก (18 - 29 พ.ย. 56)

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (11-19 พ.ย. 56)

 การเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา ลงรายละเอียดดังนี้

 

       1. เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2557 รอบพิเศษ (รอบที่ 3) ตั้งแต่วันนี้ - 20 เมษายน 2557
       4. สามารถเข้าดูรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม ได้ที่ Website แพทยสภา
       5. ** หมายเหตุ ** สถาบันขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มี ต้นสังกัด เท่านั้น
       6. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 เมษายน 2557 (เวลา 13.00 น.) 

 

ความรู้ทางสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

ในการพัฒนาเด็กทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจนั้น ซึ่งผู้ที่ทำงานด้านเด็กได้เน้นถึงความสำคัญของเด็ก......

More...

คนเราทุกคนย่อมมีคุณค่าในตนเอง เมื่อไรก็ตามที่คิดว่าตนเองไร้ค่า บุคคลนั้นก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่......

More...

ใครๆ จะเห็นน้องนิ่มซึ่งอายุ 3 ขวบเศษแล้วยังถือตุ๊กตาหมีที่คุณพ่อซื้อให้ไปทุกหนทุกแห่งอยู่เสมอๆ......

More...

เทคนิคการดูแลเด็กออทิสติก

กิจกรรมบำบัดเป็นวิชาชีพหนึ่งที่ทางการแพทย์ ที่ใช้ให้บริการในด้านส่งเสริม ป้องกัน.....

More...

พฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กออทิสติกนั้น พบว่าเกิดขึ้นได้บ่อยเนื่องจากเด็กมีปัญหาด้านการปรับตัวในสังคม......

More...

เด็กออทิสติกนั้น.... เป็นเด็กที่มีความผิดปกติทางพัฒนาการอย่างรุนแรง ผู้ปกครอง.....

More...

เรื่องของลูกๆ บทความการดูแลเด็ก

เด็กออทิสติกควรได้รับการฝึกอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการปรับพฤติกรรมและการส่งเสริมพัฒนาการอย่างสม่ำเสมอ......

More...

เด็ออทิสติกนั้นมีความบกพร่องทางด้านภาษา ทำให้ไม่สามารถสื่อสารหรือบอกความต้องการของตนเองให้ผู้อื่นรู้ได้...... 

 

More...

น้องอ้ออายุ  5  ปี  เริ่มพูดได้เป็นคำ ๆ เข้าใจคำสั่ง  และทำตามคำสั่งได้มีพัฒนาการด้านสติปัญญาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ......

More...

Webboard

  Forum กระทู้ รายละเอียดกระทู้ล่าสุด
introตอบปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
เว็บบอร์ดตอบปัญหาด้านสุขภาพจิตเน้นจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
395Aug 22 2014, 9:10 PM
กระทู้ล่าสุด : จากซีรี่ย์ "ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น" กับคำแนะ...
โพสต์โดย : ด.ช.ศิริธาดา พรหมธนะนนท์
imageเครือข่ายผู้ปกครองออทิสติก
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงดูเด็กด้านออทิสซึมและติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่ายผู้ปกครอง
21Aug 20 2014, 09:55 AM
กระทู้ล่าสุด : 10 คำแนะนำ ดู/ไม่ดู "ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น"
โพสต์โดย : ด.ช.ศิริธาดา พรหมธนะนนท์
imageเครือข่ายออทิสติก
เวทีสนทนาสำหรับผู้บำบัด
20June 12 2014, 6:06 PM
กระทู้ล่าสุด : การดูแลที่อบอุ่น ดั่งพ่อแม่ ทุกๆคน ดูแลลูกๆที่น่าร...
โพสต์โดย : ปันรัก เนอสเซอรี่
imageร้องเรียนบริการ
เว็บบอร์ดสำหรับร้องเรียน/ติชมการให้บริการของโรงพยาบาล
21June 04 2014, 2:50 PM
กระทู้ล่าสุด : การโทรติดต่อโรงพยาบาล
โพสต์โดย : ผู้ใช้บริการ
อบรมสมรรถนะการสอนงาน เพื่อพัฒนาบุคลากร

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (โยคะ)

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
"บริการด้วยรักและเมตตา เสริมพลังและคุณค่า ให้ครอบครัว"

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์
ที่อยู่ :  เลขที่ 61 ซ.เทศบาล 19  ถ.สุขุมวิท
จังหวัด : สมุทรปราการ    รหัสไปรษณีย์ 10270
เบอร์โทร :  02-3843381-3, 02-3805601-3, 02-3805605-6     
อีเมล : yuwahos@gmail.com
เว็บไซต์ : www.yuwaprasart.com